Стопанско управление

 

© доц. д. ик. н. Николай Николов

издание първо
Рецензенти:

проф. д-р Мария Славова- Ночева
доц. д-р Параскева Димитрова-Давидова

ISBN 978-954-12-0221-0

Издателство ВТУ „Тодор Каблешков”
София, 2012 г.

17,00 лв.

Код: 74 Категория:

Описание

УВОД
Учебникът разглежда Стопанското управление като теория и учебна дисциплина. В Глава I „Теория на стопанското управление” са разгледани предметът, целта и задачите на Стопанското управление, неговото възникване и развитие. Представена е стопанската организация като система и прилагането на системния подход в нейната организация и управление. Показан е процесът на управление на стопанската организация, като са очертани равнищата на управление и ролята на мениджъра. Разгледана е социалната отговорност в процеса на развитие и функциониране на стопанската организация.
Глава II „Управлението в стопанската организация” разкрива управленския цикъл, управленската функция планиране, видовете планове, управлението и равнищата на управление в стопанската организация, ролята на мениджъра, както и управленските функции- делегиране на власт и пълномощие и контролът в управлението.
Глава III „Управленски функции” разглежда комуникацията в стопанската организация, управлението на човешките ресурси като комплексна управленска дейност, мотивацията и методите за мотивация на персонала от работници и служители. Отделено е внимание на предприемаческата дейност, както и на ролята и мястото на предприемача при новите условия на изграждане и функциониране на стопанската организация.
Глава IV „Стратегическо управление на стопанската организация” представя същността и характеристиката на стратегическото управление, методите за стратегически анализ и оценка, видовете стратегическо Управление, както и начините за избиране на целесъобразно стратегическо Решение при разработването на стратегическите планове и прогнози в Управлението на стопанската организация. Представени са основните видове стратегически прогнози , концепции и стратегии за ефективно Управление и развитие на стопанската организация.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Стопанско управление“