Организация на транспортното строителство

Автор:

Мира Зафирова

2018

96 страници

19,00 лв.

Код: 100 Категория:

Описание

Учебно-методическото ръководство е предназначено за студентите от ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” по специалността “Транспортно строителство” и е съобразено със съдържанието на курсовия проект по учебната дисциплина “Организация и управление на строителството и строителното право”. Ръководството може да бъде полезно помагало както за студентите от ОКС “магистър” при изготвяне на дипломните им проекти, така и на завършилите обучението си млади инженери в тяхната практическа дейност.
Тематично и структурно изясняването на въпросите е съобразено с учебната програма по дисциплината “Организация и управление на строителството и строителното право”. Приложени са схеми, чертежи, таблици, които улесняват разработването на отделните части на проекта за ПБЗ (План за Безопаснсот и Здраве).
Изразявам благодарност на двамата рецензенти: проф. д-р инж. Руско Вълков и проф. д-р инж. Майа Иванова-Йорданова за оказаното съдействие при цялостното оформяне на учебно-методическото ръководство.